اربعین یک واژه نیست؛

اربعین یک واژه نیست؛ کتابی قطور و پرماجراست. کتابی که گذر زمان و حادثه‏ های زمین، هرگز نمی ‏تواند نوشته ‏های آن را محو کند و البته کهنگی در آن راه ندارد.

(برگرفته ازسایت باب  الله)