اما لذت ببر از این بغـــــــض

اما لذت ببر از این بغـــــــض.. ازاین آشفتگــــــــی…
اصلا مدتی سر آن دوراهی بنشین و هـــــــــوایش را استشمــــــــام کن…
برگردی دلــــــــــت حسابی تنگـــــِ اینجا می شود…
راستی بــ ه من عاصــــــــی بگو چطور بندگـــــــــی کرده ای که مهمانــــت کرده اند.

(برگرفته از سایت شبهای تنهایی)