حسین جان

حسین جان
تسبیحی بافته ام
نه از جنس سنگ و خاک
بلور اشک هایم را به نخ  کشیده ام
این روزها به جای ذکر و دعا
باید گریست....

(برگرفته از سایت فصل شیدایی)