عاشورا، زمانه خون و ایثار است

عاشورا، زمانه خون و ایثار است و اربعین، بهانه تبلیغ و پیمان.

در عاشورا، حسین(ع) با تاریخْ سخن گفت و در اربعین، تاریخ پای درس حسین(ع) نشست.

(برگرفته از سایت باب الله)