نام معشوق مبر

نام معشوق مبر ، پیش من از عشق مگو

عشق، دیریست که در پیچ و خم عباس است .

(برگرفته ازوبلاگ تکیه)