چهل روز گذشت

چهل روز گذشت
نه اشک ها در چشم دوام اوردند،
نه حرف ها بر زبان !روايت درد، آسان نيست.
خاکهاي بيابان مي دانند که سيلي آفتاب يعني چه؟
تشنگي را بايد از ريگ هاي ساحل پرسيد تا بگويند آب به چه مي ارزد؟

(برگرفته از سایت  شبهای تنهایی)