گوش فرا دهید

گوش فرا دهید

ذره ذره ی وجودمان

ذکر حسین حسین را فریاد می کند.

مگر صدف آهنگ دریا را از یاد می برد ؟!!!..