Skip to Content

 5. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زیارت عاشورا آهنگران 5,882 0:33:10
2 زیارت عاشورا ارضی 6,100 0:34:24
3 زیارت عاشورا حبیبی 6,100 0:34:24
4 زیارت عاشورا حدادیان 7,302 0:41:14
5 زیارت عاشورا کریمی 8,158 0:46:07
6 زیارت عاشورا خلج 8,662 0:48:59
7 زیارت عاشورا منصوری 4,008 0:22:30
8 زیارت عاشورا سازور 5,730 0:32:18
9 زیارت عاشورا طاهری 6,624 0:37:23
10 زیارت عاشورا سماواتی 5,977 0:20:13
11 زیارت عاشورا فرهمند 2,537 0:16:42
12 زیارت عاشورا ---- 956 0:15:26
13 زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی 649 0:10:27
14 زیارت عاشورا مسلم زمانیان 2,610 0:11:05
15 زیارت ناحیه مقدسه میرداماد 6,820 0:38:30
16 زیارت وارث حسین سیمرغ 2,441 0:06:55
17 زیارت وارث حاج محمد نصر آبادی 1,703 0:04:49
18 زیارت وارث ---- 2,754 0:11:43
19 زیارت وارث رضا سبحانی 2,099 0:05:57
20 زیارت وارث صفی خوانی 2,404 0:06:49
21 زیارت وارث سماواتی 4,483 0:15:17
22 زیارت وارث ---- 369 0:05:53
23 زیارت امام حسین (ع) ---- 485 0:07:46
24 صلوات امام حسین (ع) حسن زاده 1,605 0:06:48
25 توسل به امام حسین (ع) ---- 280 0:01:09
26 زیارت اربعین امیر رضا عرب 2,683 0:11:25
27 زیارت اربعین حاج سیدمهدی میرداماد 4,506 0:19:12
28 زیارت اربعین حاج احمد چينی 4,506 0:19:12
29 زیارت اربعین ---- 2,697 0:09:11